Меню сайта
Категории раздела
Umumi [37]
Audio [45]
Dualar [13]
Kitablar [20]
Hədislər [13]
Videolar [24]
Programlar [12]
Dinin Əsasları [12]
Quran [11]
Məqalələr [4]
Namaz [17]
Həqiqətlər [6]
Mənəviyyat [10]
Bəzi məsləhətlər [19]
Islamda qadinlar [6]
Мини-чат
200
Наш опрос
Azərbaycanı islam dövləti kimi görmək istərdizmi?
Всего ответов: 870
Часы

Статистика
Дополнительные

14 Непорочных
Сахабы
 • Hz. Hemze (a.s.)
 • Hz. Bilal (a.s.)
 • Hz. Salman Farsi (a.s.)
 • Hz. Yasir Emmar (a.s.)
 • Hz. Muslim (a.s.)
 • Hz. Meysəm Təmmar (a.s.)
 • Hz. Hücr ibn Ədi (a.s.)
 • Hz. Hebib ibni Mezahir (a.s.)
 • Хадисы
 • 40 məclis - 1000 hədis
 • Camaat namazı hədisləri
 • 14 məsumdan möcüzələr
 • Nəhcul Bəlağə (türkcə)
 • Mizanul Hikmət (1-ci cild)
 • Mizanul Hikmət (2-ci cild)
 • Səhifeyi Səccadiyyə
 • Nəhcul Bəlağə (1-ci hissə)
 • Nəhcul Bəlağə (2-ci hissə)
 • Bir dəstə gül
 • Ğurərul Hikəm
 • Tuhəful Ukul (ağıllara hədiyyə)
 • Məscidlərin fəziləti
 • Hədis çırağı (İmam Rza (ə.s.))
 • Реклам
  Омовение
  Видео Дня
  Главная » 2010 » Апрель » 17 » NÜDBƏ DUASI
  8:54 AM
  NÜDBƏ DUASI


  NÜDBƏ DUASI

  Bu duanı Fitir,Qurban və Qədir-Xum bayramlarında, həmçinin cümə günləri oxumaq müstəhəbbidir

  Bismillahir–rəhmanir–rəhim 

      Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allahın
  salavat və salamı seyyidimiz, ağamız, Allahın Peyğəmbəri Mühəmmədə və
  onun övladlarına olsun. Ilahi,Sənin övliyaların barədə cərəyan edən
  hadisələr barədə Sənə həmd olsun Elə övliyalar ki, onları Özün və dinin
  üçün xalisləşdirmisən. Çünki, onlara Öz yanında olan əbədi ne”mətlər
  bəxşiş etmisən ki, o ne”mətlər əbədidir. Heç vaxt zail olub aradan
  getməz, məhv olmaz. (bu ne”mətləri) bu alçaq təbiətli dünyanın, onun
  bər-bəzəkli zər-zivərli dərəcələrində zöhdü onlar üçün şərt etdikdən,
  onların da bu şərti qəbul edib öz əhdlərinə vəfalı olduqlarını
  bildikdən sonra (əta etdin) və onları (Öz dərganhna) qəbul və müqərrəb
  etdin .Yüksək zikri, aşkar sənanı onlar üçün təqdim etdin, onlara
  məlaikə nazil edib Öz vəhyinlə onları əzizlədi, Öz elminlə onlara
  yardım (əta) etdin, onları Özünə doğru şəfatəçi, razılığına çatmaq üçün
  vasitə qərar verdin. Sonra onların bə”zilərini (Həzrəti Adəmin)
  Cənnətdən çıxarana qədər orada məskunlaşdırdır. Bə”zilərini isə
  (Həzrəti Nuhu) Öz nicat gəminə mindirib onu və onunla birlikdə iman
  gətirənləri Öz rəhmətinlə həlak olmadan nicat verdin. Bə”zilərin isə
  Özün üçün xəlil (dost) seçdin, o da Səndən sonrakı ümmətlər içrə sadiq
  dil, istədi. Səndə onun istəyini qəbul etdin və onları uca məqamlı
  etdin Bə”ziləri(həzrəti Musa) ilə ağac vasitəsi ilə danışdın və onun
  üçün qardaşından (Harundan) arxa, kömək və vəzir qərar verdin;
             
  Bəzilərini isə (həzrəti Isa) atasız olaraq dünyaya gətirdin və ona
  aşkar mö”cüzələr əta edib Ruhul qüdüsla onu tə”yid etdin.
  Bunların
  hər biri üçün şəriət yol müəyyən etdin. Onlar üçün canişinlər seçdin
  ki, hər biri digərindən sonra, müəyyən müddətdə dini hifz etdilər.
  Sənin dinini bərqərar edənlər dirçəldənlər Sənin bəndələrinə höccət və
  dəlil olsunlar ki, haqq Öz qərargahından məhv olub aradan getməsin və
  nəticədə batil əhli haqq əhlinə qələbə çalmasın.Həmçinin bir kəs
  deməsin ki, "Ey Rəbbimiz, əgər Sən bizə (Ilahi əzabdan) qorxudan bir
  rəsul göndərib (onları) hidayətçi, əlamət qərar versəydin biz də zəlil
  və xar olmamış, işimizi Sənin həbibin və nəcib bəndən Mühəmməd (s)
  çatmamış Sənin mö”cüzələrinə tabe olardıq”-deməsin,və o,(həzrəti
  Mühəmməd)Sənin seçdiyin kimi, xəlq etdiklərinin ağası, seçdiyin
  bəndələrin seçilmişi, onların əfzəli, e”timad etdiyin bəndələrin ən
  kəramətlisi, oldu.Sən onu Öz peyğəmbərlərindən öncəyə keçirtdin, Öz
  bəndələrindən olan səqəleynə (cinlərə və insanlara) peyğəmbər seçdin,
  Öz məğrib və məşriqlərini onun ayaqları altından keçirtdin,. Büraqı
  onun üçün müsəxxər(ram) etdin, onun ruhunu Öz asimanına doğru pərvaz
  etdirdin, Xilqətin vaxtı qurtarana kimi olmuş və olacaq hər bir şeyin
  elmini onda əmanət verdin Sonra (düşmənlərinin mö”minlərdən qorxması
  ilə) onu nüsrətə yetindin, onu Cəbrəil, Mikail və əlaməti olan
  mələklərinlə əhatə etdin ona və”də verdin ki, onun dinini müşriklərin
  xoşlmadıqlarına baxmayaraq bütün dinlərə qalib edəsən, və bu iş onu
  sadiq bir nazil olan kimi geri qaytardıqdan sonra oldu. və
  oranı(qayıtdığı evi ) o və onlar üçün ilk beyt qərar verdik ki,
  "Camattın ibadəti üçün qoyulan ilk ev o evdir ki, Bəkkədədir, bərəkətli
  olub aləmlər üçün hidayətdir, onda aydın
  nişanələr–Ibrahim(əleyhissalam)-ın məqamı vardır. Hər kəs oraya daxil
  olasa, əmin-amanlıqda olar” ("Ali Imran” surəsi, 96) və Əhli-Beyt(ə)
  barəsində buyurdun:"Allahın iradəsi bu olmuşdur ki, yalnız Siz
  Əhli-beytdən hər növ çirkinliyi, aludəliyi aradan aparıb Sizi
  pak-pakizə qərar versin” (Əhzab-53)
               Sonra Mühəmməd
  (s)-ın muzdunu onlara aşkar məhəbbət qərar verdin və buyrdun ki, "(Ya
  Mühəmməd) xalqa De: Mən bu risalət müqabilində sizdən, Əhli-beytimə
  aşkar məhəbbət bəsləməkdən savayı bir muzd istəmirəm”
               
  Həmçinin buyurdun ki, "Bu iş müqabilində sizdən bir şey istəyirəmsə, o,
  sizin xeyrinizədir” və buyurdun ki: "bu iş müqabilində sizdən bir haq,
  muzd istəmirəm”
               Öz Rəbbinə doğru yolu seçmək
  istəyənlərdən başqa yalnız onlar (imamlar) Sənə doğru yol, Sənin
  razılığna doğru bir məsləkdirlər.
  Elə ki, onun ömrü sona çatdı
  (Qədir Xumad) öz vəlisi Əliyyibni ƏbiTalib (əleyhissalam)-ı ayağa
  qaldırıb (Allahın əmri ilə) hidayətçi etdi, Çünki o (Peyğəmbər) Ilahi
  əzabdan qorxdudan idi və hər bir qövm üçün də bir hidayətçi olmalıdır.
  Camaat Peyğəmbər(s)in ətrafını tutmuş halda buyurdu: "Mən hər kimin
  mövlası və ixtiyar sahibiyəmsə, Əli də onun mövlası və ixtiyar
  sahibidir. Ilahi, onu sevəni sev, ona kömək edənlərə kömək et! Onu xar
  etmək istəyənləri xar et!, sSonra buyuru: "Mən hər kəsin
  peyğəmbəriyəmsə, Əli də onun əmirdir” və buyuru: "Mən və Əli vahid bir
  şəcərədənik, sair şəxslər isə müxtəlif şəcərələrdəndir.” Peyğəmbər(s)
  özünü Musaya, Əlini isə onun vəziri və canişini olan Haruna bənzədib
  buyurdu: "Sənin mənimlə olan münasibətin Harunun Musa ilə olan
  münasibəti kimidir; bu fərqlə ki, məndən sonra heç bir peyğəmbər
  yoxdur” və öz qızını ona ərə verdi, elə bir xanım ki, hər iki aləm
  qadınlarının seyyidəsidir və (Peyğəmbər)öz məscidinə aid olan işləri
  onun üçün də halal etdi, onun qapısından başqa (məsçidə açılan) bütün
  qapıları bağladı, sonra öz elm və hikmətini ona əmanət verib buyurur:
  "Mən elmin şəhəri, Əli isə o şəhərin və darvazasıdır, hər kəs o şəhəri
  və hikməti istəsə, gərək onun qapısından gəlsin”, sonra buyurdu "Ya
  Əli, Sən mənim qardaşım, canişinim və varisimsən, ətin mənim ətimdən,
  qanın mənim qanımdandır. Sənin barışıq etməyin mənim barışıq etməyim,
  müharibən mənim müharibəmdir. Iman, mənim ət-qanıma qarışdığı kimi,
  sənin ət-qanınla da qarışıb. Qiyamət günü "Kövsər” hovuzu kənarında
  canişinimsən Sən mənim borclarımı rəva qılıb,vədələrimə vəfa edəcəksən”
  Səni şiələrin cənnətdə, mənim dövrəmdə nurdan olan minbərlər üstə,
  üzləri ağ olacaq Onlar mənim qonşularımdır. Ya Əli! Sən olamasaydın,
  məndən sonra mö”minlər(münafiqlərdən) seçilməzdi” Əli (əleyhissalam)
  peyğəmbərdən sonra azğınçılıqdan çıxmaq üçün hidayət məş”əli, korluq
  üçün bir nur, Allahın mətin rabitə ipi, Onun düzgün yolu oldu.
            
  Rəsuli Əkrəm(s)-ə qohumluq cəhətindən bir kəs ondan (Həzrəti
  Əlidən)qabağa keçə bilmədi və həmçinin heç kəs ondan qabaq islamı qəbul
  etmədi, heç kəs fəzilətlərindən hər hansı birində ona çata bilmədi.
  Müntəzəm olaraq Rəsuli Əkrəmin(s) qədəm qoyduğu yerə qədəm qoyurdu.
             
  Qur”an tə”vili əsasında cihad edirdi. Allah yolunda(çalışanda) məzəmmət
  edənlərin məzəmmətləri ona tə”sir etmirdi, Allah yolunda ərəblərin
  dilavər pərhləvanlarını təkləyib öldürür, ərəb quldurlarını
  tuturdu.Nəticədə Bədr,Xeybər, Hüneyn və s, müharibələrdən o həzrətə
  qarşı kin-küdurətlər qalmışdı. Nəhayətdə ona qarşı düşmənçilikdə əlbir
  olub onun əleyhinə qiyam etdilər, Həzrət Nakisinlərlə, (Cəməl
  döyüşündə), Mariqinlərlə (dindən çıxanlarla) və Qasitinlərlə (Siffeyn
  döyüşündə) müharibə edib onları qətlə yetirdi.
             Elə ki,
  ömrü sona çatdı və ilk bədbəxtə tabe olan axırıncı bədbəxt (Ibni
  Mülcəm) onu şəhadətə yetirdi. Rəsuli Əkrəm(s)-in fərmanları
  yol,göstərənlərin birinin digərindən sonra gəlməsi ilə yerinə
  yetirilməmiş qaldı.Onun haqqına riayət edən az qrup insanlardan savayı
  bütün islam ümməti də ona qarşı amansız düşmənliyə qalxıb onun nəslini
  kəsmək üçün övladlarını sürgün etmək üçün cəm oldular və bu işə israr
  etdilər. Öldürülənlər öldürüldü, əsir edilənlər əsir edildi, sürgün
  edilənlər sürgün edildi və Allahın qəzavu-qədəri onlar üçün gözəl savab
  ümidi olan qaydada ötüb keçdi. Çünki Allah, yeri Öz bəndələri
  içərisində istədiyi şəxslərə irs verir. Gözəl aqibət isə müttəqlilər
  üçündür. Hər bir eyb və nöqsandan pakdır Bizim Rəbbimiz, şübhəsiz ki,
  Onun və”dləri hökmən yerinə yetiriləcək və Allah heç vaxt Öz vədəsinin
  əksinə çıxmaz, O, Əziz (izzət,şövkət sahibi) və Həkimdir (hikmət
  sahibi)
  Həzrəti Mühəmmədin (s) pak və mə”sum Əhlibeytinə (s) gərək
  bütün ağlayanlar ağlasın, bütün ahüfəqan edənlər yalnız onların halına
  ahü-fəğan etsinlər. Yalnız onlar kimilərə gərək gözlər yaş axıtsın,
  bütün şivən edənlər şivən etsin, bütün nalə edənlər nalə etsinlər,
  ürəkləri yananlar onların halından ürək yanğısı kəçirsinlər.


           
  Hardadır Həsən? Hardadır Hüseynin oğlanları? Salehdən sonrakı Saleh,
  Sadiqdən sonrakı Sadiq hardadır? Düz yoldan sonrakı yol hardadır?
  Yaxşı insanlardan sonrakı yaxşı insanlar hardadır?
  Nur saçan günəşlər hardadır?
             
  Nur verən aylar hardadır?Haradadır parlağ ulduzlar? Hardadır dinin
  nişanələri, elin sutunları? Hardadır Allahın yer üzündə saxladığı
  bəqiyyətullah, elə bir şəxs ki, Peyğəmbərin pak Əhlibeytindən kənarda
  deyil.
              Hardadır zülmkarın kökünü kəsmək üçün saxlanmış
  şəxs? Hardadır əyrilikləri, nadürüstləri düzəltmək üçün intizarı
  çəkilən şəxs? Hardadır zülm və düşmənliyi məhv etmək üçün ümid olunan
  şəxs? Hardadır fərizə və sünnətləri yeniləşdirmək üçün ehtiyat edilmiş
  şəxs? Hardadır din və şəriətin əslinə qaytarmaq üçün ixtiyar verilmiş
  şəxs? Hardadır Allahın kitabı və Onun həd-hüdudunu diriltmək üçün arzu
  olunan şəxs? Hardadır din və din əhlinin nişanələrini dirildən şəxs?
  Hardadır həddini aşanların izzət və şövkətini tar-mar edən? Hardadır
  şirk və nifaqın bünövrələrini sarsıdıb məhv edən şəxs? Hardadır fisq,
  üsyan, tüğyan əhlini həlak edən şəxs? Hardadır azğınlıq və ixtilaf
  şaxələrini kəsən? Hardadır həvayi-nəfsə pərəstişin, əyriliklərin
  əsər-əlamətlərini məhv edən? Hardadır yalan, iftira zəncirlərini kəsib
  doğrayan? Hardadır təkəbbürləri, inadkarları məhv edən? Hardadır inad
  edib və zəlalətə salanların, küfr əhlinin kökünü kəsən? Hardadır Allah
  övliyalarına izzət bəxş edib düşmənlərini zəlil edən? Hardadır təqva
  kəlmələrini cəm edən? Hardadır ne”mətlərin əta olunduğu Allah qapısı?
  Hardadır Allah övliyalarının üz çevirdikləri Allah vəchi? Hardadır
  yerlə səma arasındakı əlaqə (ittisal) səbəbi? Hardadır fəth gününün
  sahibi və hidayət bayrağını yayan? Hardadır peyğəmbərlər və onların
  övladlarının intiqamını alan? Hardadır Kərbəlada qətlə yetirilənin
  qanının intiqamını alan? Hardadır o kəs ki, hər kəs ona qarşı çıxsa və
  iftira desə məğlub olar? Hardadır o müztər kəs ki, dua etdiyi halda
  qəbul olunar? Hardadır məxluqatın başçısı, yaxşılıq və təqva sahibi?
  Hardadır Müstəfa peyğəmbərin Əliyyi-Mürtəzanın, alnı açıq Xədicənin,
  Fatimeyi-Kübranın oğlu? Atam-anam və özüm sənə fəda olaq, sənə gələn
  bəlalara sipər, qoruq olaq. Ey (Allah dərgahına) müqərrəb olan
  sərvərlərin övladı! Ey (Allah yanında) kərim əziz olan nəciblərin
  övladı! (Allah tərəfindən) hidayət olunan yol göstərən rəhbərlərin
  oğlu, nəfislrini saflşdırmış (mühəzzəb) xeyirxah insanların övladı?
  Hardadır ən nəcabətli, səxavətli (kərim)lərin oğlu? Ey mütəhhər,
  pak-pakizə insanların oğlu!Ey parlaq ayların oğlu! Ey nur saçan
  çıraqların oğlu!, Ey nur saçan göy cisimlərinin oğlu! Ey nur verən
  ulduzların oğlu! Ey aşkar yolların oğlu! Ey aşkar ələmlərin oğlu? Ey
  kamil elmlərin oğlu! Ey məşhur sünnələrin oğlu! Ey rəvayət olunmuş
  nişanərplərin (ələmlərin) oğlu! Ey mövcud mö”cüzələrin oğlu! Ey məşhud
  dəlillərin oğlu!Ey sirati-müstəqimin (düzgün yolun) oğlu! Ey
  nəbəil-əzim (böyük xəbər)in oğlu! Ey uca və hikmətli Allah yanında olan
  Ümmül-kitabdakı şəxsin oğlu! Ey ayə və bəyyində(dəlil)lərin oğlu! Ey
  aşkar və qalib dəlillərin oğlu! Ey aşkar və qalib bürhanların oğlu! Ey
  Allahın (xalqa) çatdırılmış höccətlərinin oğlu! Ey Allahın tamamlanmış
  ne”mətlərinin oğlu! Ey Taha və Möhkəmat ayələrinni oğlu! Ey Yasin və
  Zariyyatın oğlu! Ey Tur və Adiyatın oğlu! Ey (me”racda) Allahın
  hüzuruna iki ox məsafəsi, yaxud ondan da yaxın məsafəyə qədər
  yaxınlaşan şəxsin oğlu! Elə bir yaxınlıq ki, Əliyy (uca məqamlı) və Əla
  (ən uca məqamlı) şəxsin tərəfindən idi Kaş biləydim ki, sənin
  iqamətgahın hardadır? Yaxud hansı torpaqda və ya yerdəsən ki, ora səni
  üstünə götürmüşdür. Aya qumluq Rəzva dağındamısan? Yoxsa ayrı yerdə?
  Yaxud Zi-tuvada məskunlaşmısan? Mənə çox ağırdır ki, xalqın hamısını
  görəm, amma sən görünməyəsən və sənə mənim həzin səsim və gizli
  pıçıltım çatmasın! Mənə çox çətindir ki, mən salamat olduğum halda səni
  bəlalar (imtahanlar) əhatə etsin və mənim ahü-naləm, şikayətim sənə
  çatmasın!.Canım sənə fəda olsun, elə bir qaib şəxs ki, bizdən uzaqda
  deyildir!. Canım fəda olsun sənə ey o uzaqda olan şəxs ki, bizdən
  uzaqda deyilsən.! Canım fəda olsun sənə, sən müştaq mömin və
  mö”minələrin arzususan! Onlar səni yad edib nalə ahu-fəğan edirlər.
  Canım fəda olsun, o kəsə ki, qarşılaşılma mümkün olmayan möhkəm
  izzətlidir.!Canım sənə fəda olsun, ey o kəs ki, böyük alicənablığa
  malikdir!Əsla sözlə onunla qarşılaşmaq olmaz. Canım fəda olsun sənə, ey
  o kəs ki, köhlənməyən ne”mətlər sahibidir ki, həç nə o ne”mətlərə
  çatmaz.! Canım fəda olsun sənə ey o kəs ki, başında şərafət əmmaməsi
  var və onun tayı-bərabəri yoxdur! Nə vaxta qədər səni axtarmaqda
  sərgərdan qalacağam, ey mənim mövlam? Və nə vaxta qədər və hansı
  sözlərlə, münaciatla səni vəsv edim? Mənə çox çətindir ki, sənsiz mənə
  cavab verilsin və mənə xoş sözlər deyilsinn, mənə çox çətindir ki, mən
  səni (hicranın) üçün ağlayım, başqaları isə səni tərk etsinlər. Mənə
  çətindir ki, cərəyan edən hadisələr onlara yox, sənə baş versin. Aya
  bir köməkçi varmı, onunla ahu- naləmi ağlamağı ucaldam.? Bir ahu- nalə
  edən, fəryad qoparan varmı ki, gizlində onun ahu fəryadından qüvvə
  alam? Çöp düşən bir göz varmı ki, (qan ağlayam) o gözlərə mənim gözüm o
  çöpləri çıxartmaqda qan ağlamaqda kömək olsun? Ey Əhməd (s) in oğlu,
  görəsən sənə doğru bir yol varmı ki, səninlə görüşək? Görəsən bir sabah
  günümüz sənin gününlə birləşəcək və biz səndən bəhrələncəyikmi? Nə vaxt
  sənin içməli axar çaylarına daxil olub sirab olacağıq? Nə vaxt sənin
  güvara suyundan içəcəyik? halbuki, sədamız uzun-uzadı oldu? Nə vaxt
  olacaq ki, sübh-axşam sənin yanında olacağıq və gözlərimizin yaşı
  quruyacaq (şad olacağıq).? Nə vaxt sən bizi görəcək biz də səni
  görəcəyik? Bir halda ki, sən aşkar görünən bayrağını yer üzünün hər
  yerinə sancacaqsan? Nə vaxt biz sənin ətrafına yığışacağıq və sən
  zalımların canına qəsd edəcəksən və yer üzünü ədalətlə doldurub, öz
  düşmənlərinə xarlıq və zilləti dadızdırıb cəzalandıracaqsan? Haqqa
  təcavüz edənləri, haqq-qarşısında inadkarlıq edənləri və haqqı inkar
  edənləri həlak edəcəksən? Təkəbbürlülərin kökünü kəsəcəksən? Zalımların
  kökünü kəsəcəksən və biz də deyəcəyik ki, aləmlərin Rəbbi olan Allaha
  şükr olsun. Ilahi!, Sən girifdarçılıqları, müsbətləri aradan
  qaldıransan və yalnız Səndən kömək istəyirəm, kömək də yalnız Sənin
  yanındadır və Sən dünya və axirətin Rəbbisən! Onda لالاimtəhan
  olunmuş,bəlalara mübtəla olmuş bəndənin fəryadına çat! Ey fəryad
  edənlərin dadına çatan! Ona öz ağasını göstər!,Ey qüvvəsi şiddətli olan
  və o həzrətin səbəbi ilə o bəndəndən qəm-qüssəni, kədəri apar və ürək
  yanğısını sərinləşdir!. Ey ərşə hakim kəsilən! Ey Ona tərəf
  qayıdacağımız şəxs və Ey (arzularımızın) Ona tərəf olduğu şəxs! Ilahi,
  biz Sənin və Sənin Peyğəmbərini yad edən vəliyy və dostunu arzulayan
  bəndələrik!. Sən o vəlini bizə keşikçi və pənahgah yaratdın, onu bizdən
  olan mö”minlər üçün imam qərar verdin, belə isə, bizdən ona salam və
  təhiyyət göndər. Ey Rəbbim!,Onun səbəbi ilə bizə Öz kərimini artır,
  onun qərar tutduğu yeri bizim üçün qərar tutulan yer və iqamətgah qərar
  ver!. Onu bizə təqdim etməklə Öz ne”mətlərini tamamla, ta ki bizi Öz
  cənnətlərinə daxil edib xalis bəndələrindən olan şəhidlərlə yoldaş
  edəsən!.
            Ilahi, Peyğəmbərə və onun Əhli-beytinə salavat
  göndər və salavat göndər Imam Zaman(ə)ın cəddi və Sənin Rəsulun
  Mühəmmədə–ən böyük ağamıza və onun (Imam Zamanın) atası (Peyğəmbərdən)
  kiçik olan ağamıza (Həzrəti Əliyə), nənəsi Siddiqeyi Kubraya–Fatimə
  binti Mühəmmədə və onun çox xeyirxah və doğruçu atalarından (sair
  mə”sum imamlardan) olan seçdiyin şəxslərə və onun özünə salavat göndər;
  Özün üçün seçdiyin şəxslərə və bəndələrindən olan xeyirxah insanlara
  salavatların ən fəzilətlisi, ən kamili, ən tamı, ən davamlısı və ən
  çoxunu onlar üçün göndər. və o həzrətə sayı üçün bir son, ardı üçün bir
  nəhayət, müddəti üçün bir yoxluq olmayan bir salavat göndər!
  Ilahi,
  onun vasitəsi ilə haqqı bərqarar edib batili məhv et! Öz övliyalarını
  onun vasitəsiilə qalib, düşmənlərini ilə zəlil və bizimilə onun
  arasında vüsal bərqarar et! Elə bir vüsal ki, bizi onun sələfləri
  (Imamlar və Pəyğəmbərlər) ilə yoldaş olmağa aparıb çıxara!. Və bizi
  onun kəmərindən yapışıb onun kölgəsində qərar tutanlardan et,! Onun
  haqlarını onun özünə qaytarmaqda bizə kömək et!. Onun itaətini etməkdən
  çətinlikdə bizə kömək et!. Onun bizdən razı olması ilə bizə minnət
  qoy!. Onun rəfət, rəhmətin, dua və xeyir bərəkətini bizə əta et, belə
  ki, biz onun səbəbinə sənin rəhmət və kamının (fövz) vüs`ətinə çataq!.
  Namazlarımızı onun xatirinə məqbul, dualarımızı onun xatirinə müstəcab
  olunmuş qərar ver! Ruzilərimizi onun xatirinə bol, firavan,
  qəm-qüssələrmizi onun xatirinə kifayət olunmuş, ehtiyaclarımızı onun
  xatirinə təmin olunmuş qərar ver!.Öz kərim vəchinlə bizə doğru nəzər
  et!, Sənə doğru yaxınlaşmaq (niyyətimizi) qəbul et! Bizə nəzər et,
  rəhmət nəzəri ilə, belə ki, O rəhmət səbəbi ilə Sənin yanından gələn
  kəraməti kamil surətdə əldə edək sonra da o rəhməti Öz ehsanınla bizdən
  başqa tərəfə çevirmə! Onun cəddini (s) hovuzunda (kövsər) bizi o
  həzrətin (Imam Zamanın) canları ilə çoxlu sirab edən, canımıza nuş
  olan, zəhmətsiz su verməklə sirab et! Elə sirab et ki, ondan sonra heç
  vaxt susamayaq, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi!.
  Категория: Dualar | Просмотров: 1478 | Добавил: Asker | Рейтинг: 5.0/3
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Форма входа
  Салам Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
  Логин: Пароль:

  Поиск
  Галерея
  Слушай Коран
  Ашура
  Закат
  Библиотека
  Лев Аллаха
  Права Мусульман
  Исламские книги
 • История раннего периода Ислама
 • Исламская цивилизация
 • Истори Исламской Философии
 • История пророков
 • Жизнь Пророка Мухаммада (с.а.а.)
 • Жизнь четырнадцати непорочных
 • История традиции посланника Аллаха
 • Дорога, ведущая в рай
 • Призыв к благому и запрет предосудительного
 • Имамат
 • «Гадир Хум» и единство мусульман
 • О руководстве имама Али в письмах
 • Сахифа Саджадия (молитвы)
 • Краткое знакомство с шиизмом в Исламе
 • Истина, какая она есть
 • Из рода Пророка (мир им!)
 • Жемчужина творения
 • Мусульманские меньшинства проблемы и их решения
 • Основные принципы
 • Cближение - путь к реализации единства
 • Вопросы идеологии
 • Практические заповеди Ислама
 • 114 особенностей молитвы
 • Обитель надежды
 • Молитва Кумейл
 • Божественное откровение и пророческая миссия
 • Жизнь 14непорочных
  Пророк Мухаммед (с.а.а.)
 • Имам Али (а.с.)
 • Святая Захра ханум (с.а.)
 • Имам Хасан (а.с.)
 • Имам Хусейн (а.с.)
 • Имам Саджад (а.с.)
 • Имам Бакир (а.с.)
 • Имам Джафар Садык (а.с.)
 • Имам Казим (а.с.)
 • Имам Риза (а.с.)
 • Имам Джавад (а.с.)
 • Имам Хади(а.с.)
 • Имам Аскари (а.с.)
 • Имам Махди (а.ф.)
 • Таяммум
  Облака тейга

  Для красивого отображения Облака
  необходим
  Adobe Flash Player 9
  или выше
  Скачать Adobe Flash Player

  Баннер