Меню сайта
Категории раздела
Umumi [37]
Audio [45]
Dualar [13]
Kitablar [20]
Hədislər [13]
Videolar [24]
Programlar [12]
Dinin Əsasları [12]
Quran [11]
Məqalələr [4]
Namaz [17]
Həqiqətlər [6]
Mənəviyyat [10]
Bəzi məsləhətlər [19]
Islamda qadinlar [6]
Мини-чат
200
Наш опрос
Azərbaycanı islam dövləti kimi görmək istərdizmi?
Всего ответов: 870
Часы

Статистика
Дополнительные

14 Непорочных
Сахабы
 • Hz. Hemze (a.s.)
 • Hz. Bilal (a.s.)
 • Hz. Salman Farsi (a.s.)
 • Hz. Yasir Emmar (a.s.)
 • Hz. Muslim (a.s.)
 • Hz. Meysəm Təmmar (a.s.)
 • Hz. Hücr ibn Ədi (a.s.)
 • Hz. Hebib ibni Mezahir (a.s.)
 • Хадисы
 • 40 məclis - 1000 hədis
 • Camaat namazı hədisləri
 • 14 məsumdan möcüzələr
 • Nəhcul Bəlağə (türkcə)
 • Mizanul Hikmət (1-ci cild)
 • Mizanul Hikmət (2-ci cild)
 • Səhifeyi Səccadiyyə
 • Nəhcul Bəlağə (1-ci hissə)
 • Nəhcul Bəlağə (2-ci hissə)
 • Bir dəstə gül
 • Ğurərul Hikəm
 • Tuhəful Ukul (ağıllara hədiyyə)
 • Məscidlərin fəziləti
 • Hədis çırağı (İmam Rza (ə.s.))
 • Реклам
  Омовение
  Видео Дня
  Главная » 2010 » Апрель » 17 » Aşura Ziyarəti
  9:00 AM
  Aşura Ziyarəti


  Aşura Ziyarəti Azərbaycanca
         Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah (Əbdullahın oğlu) - Salam olsun sənə, ey Allah elçisinin övladı
       
  Salam olsun sənə, ey Aliahaın seçdiyi və seçdiyinin oğlu - Salam olsun
  sənə, ey möminlər əmirinin oğlu və ey vəsilər ağasının oğlu - Salam
  olsun sənə, ey aləm qadınlarının xanımı Fatimənin oğlu
  Salam olsun
  sənə, ey Allahın intiqamını alan və ey Allahın intiqamını alanın oğlu!
  Ey o kəs ki, köməkçilərinin hamısı şəhadətə yetdi və sənin intiqamını
  almaq üçün bir kəs qalmadı!
         Salam olsun sənə və o ruhlara
  ki, sənin qarşında təzim etdilər. Sizin hamınıza məndən Allahın salamı
  olsun, nə qədər ki, mən varam və gecə-gündüz bərqərardır. Ey Əba
  Əbdillah, sənin müsibətin və matəmin bizim üçün və bütün müsəlmanlar
  üçün böyükdür. Sənin müsibətin asimanlarda bütün səma əhlinə böyükdür,
  yanıqlıdır. Allah lənət etsin o ümmətə ki, siz Əhli-beytə qarşı bu
  zülmün və amansızlıqların əsasını qoydular, Allahın sizin üçün müqəddər
  etdiyi məqam və mənzilətdən məhrum etdilər, uzaq saldılar. Allah lənət
  etsin o ümmətə ki, sizi qətlə yetirdi. Allah lənət etsin o kəslərə
  ki.sizə qarşı müharibənin müqəddiməsini işləyib hazirladı (şərait
  yaratdılar). Onlardan, onlara tabe olanlardan, dostlarından Allaha və
  sizə təbərri edirəm (sığınıram). Ey Əba Əbdillah, həqiqətən mən
  qiyamətə kimi sizinlə sülh-səfada olanlarla sülhdə, sizintə müharibədə
  olanlarla müharibədə olacağam. Allah lənət etsin Ziyad övladlarına,
  Mərvan övladlarına. Allah lənət etsin bəni-üməyyənin hamısına. Allah
  lənət etsin Mərcanın oğluna (ibni Ziyada), Allah lənət etsin Ömər ibni
  Sədə, Allah lənət etsin Şimrə, Allah lənət etsin o admlara ki, atlarını
  səninlə müharibə etmək üçün yəhərləyib, cilovlayıb, üzlərinə niqab
  saldılar, müharibəyə ciddi hazırlaşdılar.
  Atam-anam sənə fəda
  olsun, həqiqətən mənim sənə matəm saxlamağımın əcri və savabı çox-çox
  böyükdür. Sənin məqamını əziz edən və senin səbəbinlə məni əzizləyib
  ikramlı edən Allahdan istəyirəm ki, Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və
  alihi və səlləm)-in Əhli-beytindən olan qalib Imamın (İmam Zamanın)
  önündə sənin intiqamını almağı mənə nəsib etsin. Ilahi, imam Hüseyn (ə)
  xatirinə məni dünya və axirətdə Öz yanında abırlı-həyalı, uca şanlı et!
  Ey Əba Əbdillah, həqiqətən mən səninlə dostluq, bu zülmlərin əsasını
  qoyan və bu əsasda hərəkət edən, sizə və sizin şiələrə qarşı zülm və
  cəfasını davam etdirənlərdən bezar olmaqla Allaha, Onun Rəsuluna,
  Əmirəl-mömininə, Fatiməyə, Həsənə və sənə yaxınlaşmaq istəyirəm.
  Allahın dərgahında və sizin hüzurunuzda onlardan bezarlığımı bildirir,
  siz və sizi sevənlərə məhəbbət göstərməklə, həmçinin sizin
  düşmənlərinizdən, sizinlə müharibə edənlərdən, onların dostlarından və
  onlara tabe olanlardan bezarlıq etməklə, əvvəl Allaha, sonra isə sizə
  yaxınlaşmaq istəyirəm. mən sizinlə sülh edənlərlə sülh, müharibə
  edənlərlə müharibə edirəm, sizi sevib məhəbbət göstərənlərlə dost,
  sizinlə düşmənçilik edənlərlə düşmənəm. Siz və sizin dostlarınız barədə
  mərifət kəsb etmək səbəbilə məni kəramətli edən, düşmənlərinizdən
  bezarlıq etməyi mənə ruzi nəsib edən Allahdan istəyirəm ki, məni dünya
  və axirətdə sizin yolunuzda, əməli saleh, uca dərəcəli, qədəmlərimi
  sidq qədəmli, sabitqədəm etsin. Ondan istəyirəm ki, məni sizin Allah
  yanında malik olduğunuz bəyənilmiş məqama (məqami məhmuda-şəfaət
  məqamına) çatdırsın, Siz Əhli-beytdən olan hidayətçi, haqqı
  deyən aşkar İmamın (İmam Zaman əleyhissəlamın) önündə sizin
  intiqamınızı almağı mənə nəsib etsin.
          Allahı,
  sizin Onun yanında olan haqqınız, məqam və mənzilətinizə and verib,
  istəyirəm ki, sizə matəm saxlamaq müqabilində mənə ən yaxşı xeyir əvəzi
  versin, elə bir əvəz ki, matəm saxlayanlara verilər. Bu, İslamda,
  həmçinin bütün asimanlarda və yerdə əsər-əlamət qoyan necə də böyük
  müsibətdir. İlahi, məni bu məqamda o kəslərdən qərar ver ki, Sənin
  tərəfindən ona salavat, rəhmət və məğfirət şamil olur. İlahi, həyatımı
  Muhəmməd və Ali Muhəmmədin həyatı kimi, ölümümü Muhəmməd və Ali
  Muhəmmədin ölümii kimi qərar ver. İlahi, həqiqətən bu gün elə bir
  gündür ki, bəni üməyyə, ciyər yeyənin oğlu, Sənin və Peyğəmbər
  (s.ə.a.v)-in dilindən o həzrətin dayandığı, iqamət seçdiyi hər bir
  yerdə lənətlənən məlunun oğlu sevinmiş, bayram keçirmişdir. Ilahi, Əbu
  Sufyana, Muaviyəyə, Yezid ibni Muaviyəyə lənət et. Sənin ebədi lənətin
  onlara olsun! Bu bir gündür ki, Ziyad övladları, Mərvan övladları
  Hüseyn (ə)-ı öldürməklə xoşhal olmuşdur. İlahi, öz lənət və dərdli
  əzabını onlara iki qat artır!
           Ilahi. Mən bu gündə, bu
  məqamımda və həyatımın bütün günlərində onlardan bezarlıq edib lənət
  göndərməklə, Sənin Peyğəmbərinə və onun övladlarına (salamullahi
  əleyhim) məhəbbət bəsləməklə Sənin dərgahına yaxınlaşıram. (100 dəfə) -
  llahi, Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqına zülm edən ilk zülmkara və bu
  zülmdə onlara tabe olan sonrakı zülmkarlara lənət et! Ilahi, imam
  Hüseyn (ə)-la müharibə edən, onun qətlində bir-birinə kömək edib, əlbir
  olan və bir-birinin ardınca gələn düşmənlərə lənət et! İlahi, onların
  hamısına lənət et! (100 dəfə) - Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah və
  salam olsun o ruhlara ki, sənin qarşında təzim etmişlər. Bizdən sənə
  Allahın salamı olsun, nə qədər ki, mən varam və nə qədər ki,
  gecə-gündüz bərqərardır. Allahdan istəyirəm ki, sənin bu ziyarətini
  mənim son ziyarətim qərar verməsin. Salam olsun Hüseynə, Əliyyibnil
  Hüseynə, Hüseynin övladlarma, Hüseynin səhabələrinə. ilahi mənim
  lənətimi (Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqını qəsb edərək onlara zülm
  edən) ilk zalıma məxsus etl Əvvəlcə ilk zalımdan başla, sonra
  ikinciyə, sonra üçüncüyə, sonra dördüncüyə lənət et! İlahi, beşinci
  yerdə Yezidə lənət et! Übeydullah ibni Ziyada, Mərcanənin oğluna, Ömər
  ibni Sədə, Şimrə, Əbu Sufyan övladlarına, Ziyad övladlarına, Mərvan
  övladlarına Qiyamət gününə kimi lənət et
  ! (Səcdəye gedərək)

       - Ilahi, Sənə həmd-səna edirəm, Əhli-beytin
  müsibətində iştirak edənlərin Sənə şükür, həmd-səna etməsi kimi, Allaha
  həmd-səna edirəm müsiybətimin böyüklüyünə görə. İlahi, İmam Hüsevn
  (ə)-ın şəfaətini mənə qismət et, məni, Öz dərgahında Hüseyn (ə) və onun
  səhabələri ilə birlikdə, əməli saleh, uca məqamlı. həqiqət axtaran,
  qədəmlərəmi sidq qədəmli, sabitqədəm et. Elə səhabələr ki, öz ruhlarını
  (yaxud qəlblərini pak qanlarını) Hüseyn (ə)-a fəda etdilər.
  Aşura Ziyarəti Ərəbcə

   


       Əssəlamu əleykə ya Əba Əbdillah. Əssəlamu əleykə
  yəbnə Rəsulillah. Əssəlamu əleykə yəbnə Əmiril-muminin vəbnə seyyidil
  vəsiyyin. Əssəlamu əleykə yəbnə Fatimətə seyyidəti nisail aləmin.
  Əssəlamu əleykə ya Sarəllahi vəbnə sarihi vəl vitrəl məutur. Əssəlamu
  əleykə və ələl ərvahilləti həllət bifinaik. Əleykum minni cəmiən
  salamullahi əbəda ma bəqitu və bəqiyəl leylu vən nəhar. Ya Əba Əbdillah
  ləqəd əzumətir rəziyyətu və cəllət və əzumətil musibətu bikə əleyna və
  əla cəmii əhlil islam və cəllət və əzumət musibətukə fissəmavati əla
  cəmii əhlissəmavat.
  Fələənallahu ummətən əssəsət əsasəz zulmi
  vəl cəuri əleykum əhləl bəyt və ləənəllahu ummətən dəfəətkum ən
  məqamikum və əzalətkum ən məratibikumulləti rəttəbəkumullahu fiha və
  ləənəllahu ummətətn qətələtkum və ləənəllahul muməhhidihə ləhum
  bittəmkini min qitalikum. Bəri tu iləllahi və ileykum minhum və min
  əşyaihim və ətbaihim və əuliyaihim. Ya Əba Əbdillah inni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum ilə yaumil qiyaməh.
  Və ləənəllahu alə ziyadin və alə mərvan və ləənəllahu bəni uməyyətə
  qatibəh və ləənallahubnə mərcanəh və ləənallahu umərəbnə səd və
  ləənallahu şimra və ləənallahu ummətən əsrəcət və əlcəmət və tənəqqəbət
  li qitalik. Bi əbi əntə və ummi. Ləqəd əzumə musabi
  bikə, fə əs-əlullahəlləzi əkrəmə məqaməkə və əkrəməni bikə ən yərzuqəni
  tələbə sarikə məə imamin mənsurin min əhli-beyti Muhəmmədin səlləllahu
  əleyhi və alih. Allahumməcəlni indəkə vəcihən bil Huseyni əleyhissəlam
  fid-dunya vəl axirəh. Ya Əba Əbdillah! İnni ətəqərrəbu iləllahi
  və ilə Rəsulihi və ilə Əmiril-muminin və ilə Fatimətə və iləl Həsəni və
  ileykə bi muvalatikə və bil bəraəti mimmen qatələkə və nəsəbə ləkəl
  hərb.
  Və bil bəraəti mimmən əssəsə əsasə zalikə və bəna
  əleyhi bunyanəhu və cəra fi zulmihi və cəurihi əleykum və əla əşyaikum.
  Bəri tu iləllahi və ileykum minhum və ətəqərrəbu iləllahi summə ileykum
  bi muvalatikum və muvalati vəliyyikum və bil bəraəti min əədaikum vən
  nasibinə ləkumul hərb. Və bil bəraəti min əşyaihim və ətbaihim. İnni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum və vəliyyun limən valakum və əduvvun limən adakum.
  Fə-əs-əlullahəlləzi əkrəməni bimərifətikum və mərifəti əuliyaikum və
  rəzəqənil bəraətə min ə'daikum ən yəc-ələni məəkum fid-dunya vəl
  axirəh. Və ən yusəbbitəli i'ndəkum qədəmə sidqin fid-dunya vəl axirəh.
  Və əs-əluhu ən yubəlliğənil məqaməl məhmudə ləkum Pndəllahi və ən
  yərzuqəni tələbə sarikum məə imamin hudən zahirin natiqin bil həqqi
  minkum və əs-əlullahə bi həqqikum və bişşənilləzi ləkum indəhu ən
  yu'tiyəni bi musabi bikum. Əfzələ ma yu'ti musabən bi musibətihi
  musibəh. Ma ə'zəməha və ə'zəmə rəziyyətəha fil islam və fi
  cəmiis-səmavati vəl ərz. Allahumməcəlni fi məqami haza mimmən tənaluhu
  minkə səlavatun rəhmətun və məğfirəh. Allahumməcəl məhyayə məhya Muhəmmədin və ali Muhəmməd və məmati məmatə Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Allahummə
  innə haza yaumun təbərrəkət bihi bənu uməyyəh vəbnu akilətil əkbad.
  Əlləinubnul ləini əla lisanikə və nisani nəbiyyikə səlləllahu əleyhi və
  alih fi kulli məutinin və məuqifin vəqəfə fihi nəbiyyukə səlləllahu
  əleyhi və alih. Allahumməl-ən əbasufyanə və muaviyətə və yəzidəbnə
  muaviyəh, əleyhim minkəl lənətu əbədəl abidin və haza yaumun fərihət
  bihi alu ziyadin və alu mərvanə bi qətlihumul Huseyn səlavatullahi
  əleyh. Allahummə fəzaif əleyhimul lənə minkə vəl əzabəl əlim. Allahummə
  inni ətəqərrəbu ileykə fi hazal yaum və fi mauqifi haza və əyyami
  həyati bil bəraəti minhum vəl lənəti əleyhim və bil muvalati
  linəbiyyikə və ali nəbiyyikə əleyhi və əleyhimus səlam. Sonra bu sözü 100 dəfə devirsən: Allahumməl-ən
  əvvələ zalimin zələmə həqqə Muhəmmədin və ali Muhəmməd və axirə tabiin
  ləhu əla zalik. Allahumməl-ənil isabətəlləti cahədətil Huseyn və şayəət
  və bayəət və tabəət əla qətlih. Allahumməl-ənhum cəmiə.
  Sonra bu sözü də 100 dəfə devirsən:Əssəlamu
  əleykə ya Əba Əbdillah və ələl ərvahilləti həllət bifinaik. Əleykə
  minni səlamullahi əbəda ma bəqitu və bəqiyəlleylu vənnəhar vəla
  cəələhullahu axirəl əhdi minni liziyarətikum. Əssəlamu ələl Huseyn və
  əla Əliyyibnil Huseyn və əla əuvladil Huseyn və əla əshabil Huseyn.
  d00 dəfə deyilən hissəsi bura aədərdir)
  Allahummə xussə əntə əvvələ zalimin billəni minni vəbdəh bihi əvvələn summəs-saniyə vəs-salisə vər-rabi.
  Allahimməl-ən yezidə xamisa vəl-ən ubeydullahibni ziyadin vəbnə
  mərcanəh və umərəbnə səd və şimra və alə əbisufyanə və alə ziyadin və
  alə mərvanə ila yaumil qiyaməh. (Duanın bu verində səcdəvə aedib devirsən)
            Allahummə
  ləkəl həmdu həmdəşşakirin. Ləkə əla musabihim əlhəmdulillahi əla azimi
  rəziyyəti. Allahummərzuqni şəfaətəl Huseyn yauməl vurud və səbbit li
  qədəmə sidqin indəkə məəl Huseyni və əshabil Huseyn. Əlləzinə bəzəlu
  muhəcəhum dunəl Huseyn əleyhissəlam.
        Qeyd. Əgər
  kimin üçünsə duanın 100 dəfə təkrarlanan hissəsini oxumaq çətin olsa,
  onda təkrarın əvəzinə, duanın qeyd olunan hər iki hissəsini bir dəfə
  deyib sonra bir dəfə "tis ətə və tis-inə mərrəh" (mənası "99dəfə"
  deməkdir) sözünü desin.
  Категория: Dualar | Просмотров: 1450 | Добавил: Asker | Рейтинг: 2.0/1
  Всего комментариев: 1
  1 gulnar  
  allah razi olsun

  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Форма входа
  Салам Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
  Логин: Пароль:

  Поиск
  Галерея
  Слушай Коран
  Ашура
  Закат
  Библиотека
  Лев Аллаха
  Права Мусульман
  Исламские книги
 • История раннего периода Ислама
 • Исламская цивилизация
 • Истори Исламской Философии
 • История пророков
 • Жизнь Пророка Мухаммада (с.а.а.)
 • Жизнь четырнадцати непорочных
 • История традиции посланника Аллаха
 • Дорога, ведущая в рай
 • Призыв к благому и запрет предосудительного
 • Имамат
 • «Гадир Хум» и единство мусульман
 • О руководстве имама Али в письмах
 • Сахифа Саджадия (молитвы)
 • Краткое знакомство с шиизмом в Исламе
 • Истина, какая она есть
 • Из рода Пророка (мир им!)
 • Жемчужина творения
 • Мусульманские меньшинства проблемы и их решения
 • Основные принципы
 • Cближение - путь к реализации единства
 • Вопросы идеологии
 • Практические заповеди Ислама
 • 114 особенностей молитвы
 • Обитель надежды
 • Молитва Кумейл
 • Божественное откровение и пророческая миссия
 • Жизнь 14непорочных
  Пророк Мухаммед (с.а.а.)
 • Имам Али (а.с.)
 • Святая Захра ханум (с.а.)
 • Имам Хасан (а.с.)
 • Имам Хусейн (а.с.)
 • Имам Саджад (а.с.)
 • Имам Бакир (а.с.)
 • Имам Джафар Садык (а.с.)
 • Имам Казим (а.с.)
 • Имам Риза (а.с.)
 • Имам Джавад (а.с.)
 • Имам Хади(а.с.)
 • Имам Аскари (а.с.)
 • Имам Махди (а.ф.)
 • Таяммум
  Облака тейга

  Для красивого отображения Облака
  необходим
  Adobe Flash Player 9
  или выше
  Скачать Adobe Flash Player

  Баннер